REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 1

Definicje

1. Regulamin Świadczenia Usług – dokument stanowiący zbiór informacji odnoszących się do usług świadczonych przez Agencję, dostępny na stronie www.lokacje.com.

2. Agencja - Studio ABM Poznań Monika Raj z siedzibą w Poznaniu (60-806), ul. Św. Marcin 29/11A, NIP 6312489304.

3. Klient – Producent lub Dysponent Lokacji.

4. Producent - podmiot korzystający z usług Agencji zainteresowany najmem Lokacji.

7. Dysponent Lokacji – podmiot korzystający z usług Agencji, a ponadto, dysponujący uprawnieniami do najmu Lokacji.

5. Lokacja – za Lokację uznaje się wszelkie nieruchomości, udostępniane za pośrednictwem Agencji.

6. Scouting – czynności wykonywane przez Agencję na zlecenie Producenta celem znalezienia Lokacji nieznajdującej się w Bazie Lokacji Agencji.

8. Baza Lokacji – za Bazę Lokacji uznaje się zgromadzony przez Agencję zbiór Lokacji, które następnie są udostępniane Producentowi za pośrednictwem Agencji.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony www.lokacje.com oraz zawiera ogólne informacje dotyczące współpracy z Agencją.

2. Kontakt z Agencją celem nawiązania współpracy można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: lokacje@studioabm.com.pl lub dzwoniąc pod numer tel. 792 069 797.  

§3

Usługi na rzecz Producentów.

1. Usługi świadczone przez Agencję polegają na:

a) pośrednictwie w zawieraniu umów najmu Lokacji pomiędzy Producentem, a Dysponentem Lokacji:

-w odniesieniu do Lokacji znajdujących się w Bazie Lokacji,

-w odniesieniu do Lokacji nieznajdujących się w Bazie Lokacji – Scouting,

b) zapewnieniu Koordynatora Lokacji.

2. Agencja nie jest stroną umowy najmu Lokacji.

3. Producent zobowiązany jest to uiszczenia wynagrodzenia Agencji, na które składa się prowizja od wartości zawartej umowy najmu oraz wynagrodzenia z tytułu zapewnienia Koordynatora Lokacji.

4. Każdorazowo świadczenie usługi następuje po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z Producentem i podpisaniu umowy.

§4

Usługi na rzecz Dysponentów Lokacji.

1. Usługi świadczone przez Agencję polegają na:

a) pośrednictwie w zawieraniu umów najmu Lokacji pomiędzy Producentem, a Dysponentem Lokacji,

b) zagwarantowaniu zapłaty wynagrodzenia przez Producenta na rzecz Dysponenta Lokacji.

2. Agencja nie jest stroną umowy najmu Lokacji.

3. Dysponent Lokacji zobowiązany jest to uiszczenia wynagrodzenia Agencji, na które składa się prowizja od wartości zawartej umowy najmu oraz prowizja z tytułu gwarancji zapłaty przez Producenta.

4. Każdorazowo świadczenie usługi następuje po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z Dysponentem Lokacji i podpisaniu umowy.

5. Istnieje możliwość udzielenia Agencji pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu Dysponenta Lokacji.

§5

Wynagrodzenie Agencji

1. Agencja wystawia Klientowi fakturę VAT obejmującą wynagrodzenie za świadczoną usługę.

2. Agencja ustala z Klientem wysokość wynagrodzenia oraz termin płatności.

3. Agencja pobiera wynagrodzenie w przypadku skutecznego zawarcia umowy najmu Lokacji.

§6

Materiały

1. Wszelkie materiały znajdujące się na stornie www.lokacje.com, a także materiały przesyłane Producentowi w toku świadczenia usług stanowią własność prywatną i chronione są prawami autorskimi zgodnie z przepisami Ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami).

2. Zabronione jest jakiekolwiek udostępnianie, zwielokrotnianie lub wykorzystanie wskazanych w ustępie poprzedzającym materiałów, bez uzyskania pisemnej zgody Agencji.

§7

Przetwarzanie danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

2. Klient, podając dane osobowe, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Agencję celem wykonania usług.

3. Administratorem danych osobowych jest Agencja, a przedmiotowe dane nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody Klienta.

4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania lub usunięcia na zasadach określonych w art. 32—35 ustawy o ochronie danych osobowych.  

§8

Zmiany Regulaminu

1. Regulamin może ulec zmianie po uprzednim 14 dniowym terminie poinformowania na stronie internetowej Agencji o zmianie regulaminu i podaniu jego nowej treści z uwzględnieniem zmienionych zapisów.

2. Świadczenie usług oraz wszelkie inne postanowienia regulaminu obowiązują z chwilą jego wejścia w życie.

§9

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie www.lokacje.com.

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Agencję usług będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia będą rozstrzygane przez właściwy Sąd powszechny w Poznaniu.

3. Zabronione jest kopiowanie i wykorzystywanie niniejszego regulaminu bez zgody Agencji.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu Cywilnego.